• Växtväggar inomhus
 • Växtväggar utomhus
 • Mossväggar
 • Underhåll och service
 • Vertikala trädgårdar på fasader

  Även om vertikala trädgårdar på fasad fortfarande är ett ovanligt fenomen i Skandinavien, ökar förekomsten i stadsbilden. En levande växtvägg erbjuder många ekonomiska, ekologiska och samhälleliga fördelar. Prunkande växtväggar hjälper till att rena luften, reglera temperaturen och förbättra ljudmiljön samtidigt som den biologiska mångfalden i staden främjas. Vertikala trädgårdar bidrar också till att klimatsäkra staden och främjar allmänt välmående i vår stadsmiljö. Vi på Greenworks står bakom flera av de än så länge relativt få exteriöra vertikala trädgårdar som finns i Sverige.

  Unik botanisk kompetens för nordiskt klimat

  Mikroklimatet kan skilja avsevärt mellan olika platser i staden. Greenworks gör alltid ljus och ståndortsstudier inför utomhusprojekt för att växtvalet ska bli långsiktigt hållbart. Eftersom placeringen på fasad inte åtnjuter samma vindskydd som vid marknivå, så ställs högre krav på det botaniska urvalet. De stora temperaturskillnaderna mellan sommar och vinter i vårt klimat är också en utmaning. Greenworks botaniska kunskap och erfarenhet av vertikala trädgårdar ute och inne borgar för unika och varaktiga projekt som bidrar till en levande stadsmiljö.

  Solstudier och zonanpassad bevattning

  Inför varje projekt undersöks det specifika mikroklimatet med hänsyn till temperaturer, vind- och solstudier. Dessa förstudier ger oss ett antal olika ståndorter på den aktuella fasaden, vilket ger förutsättningar att ta fram rätt bevattningsplan. Med en balanserad mängd vatten och näring i respektive bevattningszon säkerställer vi en god driftsekonomi.

  Greenworks genomför solstudier tidigt i processen även för att säkerställa rätt växtarter för respektive zon på fasaden. Artificiellt ljus används främst för att skapa en spännande effekt under de mörka timmarna av dygnet.

  Fasadgrönska med driftsäkert minimalt underhåll

  Även om den specifika platsens mikroklimat skapar vissa förutsättningar och begränsningar kan våra kunder ha inflytande över vilken visuell effekt växtväggen ska skapa. Färgstarka perenner kan samsas med vintergröna arter men även vårlökar finns som inslag i våra växtlandskap. I allmänhet kräver perenner mer underhåll än vedartade växter. Eftersom utomhusväggar i våra klimatzoner förändras över årstiderna, brukar vi normalt genomföra skötselinsatser två gånger om året, på våren och på hösten.

  Användning av fjärrstyrning är extra viktigt för fasadgrönska. Genom att övervaka våra växtväggar kan vi göra nödvändiga säsongsjusteringar av bevattning och näringsnivåer.

  Ekosystemtjänster

  Vertikala trädgårdar på fasad är fortfarande ett ovanligt fenomen i Skandinavien, men blir ett alltmer vanligt inslag i stadsbilden. En växtvägg erbjuder många ekonomiska, ekologiska och samhälleliga fördelar. Prunkande vertikala trädgårdar hjälper till att rena luften, reglera temperaturen, förbättra ljudmiljön, samt gynnar den biologiska mångfalden i staden. Vertikala trädgårdar bidrar samtidigt till att klimatsäkra staden och bidra till ett allmänt välmående.

  Vikten och intresset av att inkludera grönytor i planeringsfasen i vår stadsbyggnation är större än någonsin – såväl för att uppnå miljömålen som för att ekosystemtjänsterna är beroende av biologisk mångfald. Greenworks är dedikerade till att skapa en artrikedom och variation i storlek av växtligheten, vilket skapar mer livskraftiga vertikala trädgårdar och habitat för insekter och småfåglar.

  Brist på sammanhängande grönytor är vanligt i urbana miljöer. Växtväggar på fasad är en bra lösning för att bygga gröna korridorer vilket främjar den biologiska mångfalden.