Storgatan 1, vertikala växtväggar utomhus

Internationella dagen för biologisk mångfald

För ett år sedan skrev vi ett newsletter med fokus på bin och pollinatörer. Genom att integrera grönska i urbana miljöer jobbar vi för att främja ekosystemtjänster. Vi har gjort stora framsteg och lägger stort fokus på välmåendet av växter, insekter och djur. Vi jobbar mer och mer utomhus och kan därför gynna den biologiska mångfalden i städer.

Biodiversityday GW logo

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som beskriver samspelet mellan olika arter i olika miljöer på vår planet. Samspelet utgör en avgörande roll för grundläggande funktioner i naturen och skapar ekosystemtjänster, vilket är en nödvändighet för människors välmående och överlevnad. Balanserade ekosystem med högt antal olika arter skapar nämligen bördiga marker, blomstrande odlingar, mildare klimat och rent vatten.

Building a shared future for all life

Men den biologiska mångfalden är idag hotad. Ohälsosamma, och därför obalanserade, ekosystem förekommer allt mer på grund av konventionella jordbruksmetoder, skogsbruk och byggnation i städer. Denna negativa utveckling och obalans gör naturen mer sårbar. Resiliensförmågor och ekosystemtjänster försvinner vilket tydligt återspeglas i klimatförändringar och naturkatastrofer.

Biologisk mångfald är ett otroligt viktigt ämne. Så pass viktigt att FN har dedikerat ett av de globala målen i agenda 2030, mål 15, enbart till biologisk mångfald. Målets fokus är att uppnå en värld där människor lever i harmoni med naturen och där djur och växtarter aktivt skyddas och främjas. Den 22e maj varje år firar vi därför den internationella dagen för biologisk mångfald.

Biologisk mångfald, Storgatan 1 Stockholm
Storgatan 1, vertikala växtväggar utomhus

I samband med dagen för biologisk mångfald finns 22 riktlinjer för hur företag kan arbeta för att gynna biologisk mångfald. På Greenworks arbetar vi med alla mål men ser extra relevans i mål 2, 13, 17, 21 och såklart 12, ”Foster urban biodiversity”, då vi ägnar oss helhjärtat åt att öka, och på smarta sätt integrera, grönska i städer.

Genom våra vertikala trädgårdar och odlingstråg blir ytor som tidigare varit obrukbara brukbara. Med smart design och materialkomposition kan fasader, balkonger, gågator och innergårdar förvandlas till grönskande konstverk. Vårt fasadsystem tillåter ett högt antal växter per kvadratmeter och hög artvariation. Det höga antalet olika arter är estetiskt tilltalande året runt och ger olika intryck över säsongerna. Vi har ägnat otaliga timmar åt just artrikedom på vertikala ytor och internt utvecklat kompetens som få andra företag sitter på.

Att vi ej begränsar oss till ett fåtal arter vid plantering har just att göra med biologisk mångfald. Med hög artrikedom skapar vi inte bara vackra gröna fickor i urbana miljöer men också inbjudande habitat för alla möjlig insekter och fåglar. Främjandet av artrikedom gynnar städer, människor och insekter i form av ekosystemtjänster och resiliensförmågor. Temperaturreglering,ökad luftfuktighet, bullerdämpning och dagvattenfördröjning är alla tjänster som våra växtinstallationer besitter.

Biologisk mångfald, Mobilia växtväggar utomhus, Malmö
Mobilia, Vertikal växtvägg inomhus

Precis vid Östermalmstorg i Stockholm, vid vårt kontor, har vi byggt en växtvägg. Från början var fasaden täckt med klotter och ej uppskattad av folket som vistats i dess närhet. Vi fick möjligheten att täcka delar av väggen vilket direkt uppskattades av boende och förbipasserande. Nu har vi därför fått möjligheten att förbättra, vad vi vill kalla, en av våra mer spektakulära installationer. Den vertikala trädgården på Storgatan 1 kommer utökas och växter kommer täcka hela fasaden. Men denna gång kommer inte bara växterna vara i fokus utan också insekter. I väggen planerar vi att montera olika insektshotell för att underlätta stadslivet för bland annat fjärilar, solitärbi och humlor.

Storgatan 1, vertikala växtväggar utomhus

Vi ser en positiv utveckling när det kommer till att integrera grönska i städer. Kommuner, fastighetsskötare och byggföretag blir allt mer intresserade av att förvandla sterila ytor till frodiga landskap. Vi är stolta över vad vi gör och tycker det är extra kul just i år när Sverige får vara värd för världsmiljödagen och hoppas på ett ännu större fokus på naturbaserade lösningar för en bättre miljö.
Vi tror att denna utveckling blir långvarig och att ännu fler får upp ögonen för hur viktigt biologisk mångfald faktiskt är.