Hur kan gröna tak mildra konsekvenserna vid klimatförändringar?

Stadsmiljön domineras vanligtvis av hårdgjorda ytor, som till exempel hustak, vägar, asfalterade gator och parkeringsplatser samt stenläggningar, som alla absorberar solens strålar istället för att reflektera dem tillbaka upp i atmosfären.

Det leder bland annat till svårigheter att hålla en behaglig temperatur i staden och bidrar till att skapa så kallade “urbana värmeöar” som kan leda till ökad uppvärmning på grund av att stadens täta bebyggelse hindrar en naturlig ventilation.

Genom att anlägga ett grönt tak på ett tak som annars kanske skulle vara täckt av svart takpapp eller ett svart plåttak – eller någonting annat som absorberar värme – så kan du faktiskt skapa såväl en zon med bättre luftrening som en grön oas som faktiskt sänker temperaturen över och kring din fastighet.

Genom att plantera vegetation på taket så kan också regnvatten tas upp av växtligheten och avdunstas tillbaka till atmosfären istället för att belasta dagvattensystemet.

 

Gröna fasader bidrar till hållbar stadsutveckling

Kraftiga och långvariga värmeböljor kan påverka människors hälsa negativt och det är därför en faktor att ta särskild hänsyn till inom stads- och bebyggelseplanering.

Vi på Greenworks är väl insatta i hållbar stadsutveckling och hur grönytefaktorn kan förbättra livsvillkoren i stadsmiljöer. Genom att anlägga växtväggar, mossväggar, gröna fasader eller gröna tak på fastigheter så bidrar vi till en högre livskvalitet i våra städer.

Gröna tak kan t.ex.:

  • Skapa attraktivare utemiljöer i täta stadskvarter där det annars inte finns några ytor för träd eller andra former av planteringar på marknivå.
  • Skapa bästa tänkbara mikroklimat och luftkvalitet i och kring din fastighet.
  • Bidra med unika ekosystemtjänster i stadskärnan.
  • Förbättra luften i kvarteret, då de fungerar som gröna lungor och bidrar till att hålla ne.re koldioxidhalten
  • Fungerar såsom ett skydd för byggnaden och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt under sommaren och isolerande effekt under vintern.
  • Ta hand om regnvatten.

 

Med Greenworks expertis får du grönskande tak

Greenworks koncept är baserat på vårt intresse för hållbarhet i kombination med vår långa erfarenhet inom produktutveckling och design.

  • Framgången bakom våra ofta spektakulära projekt bygger på högkvalitativ design kopplad till ny teknik.
  • Vi har omfattande kunskap om växter och odlingszoner och vet vad som lämpar sig bäst att använda var i landet.

Vi arbetar tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter för att skapa fantastisk, spektakulär landskapsarkitektur i världsklass på höjden.

Tveka inte att kontakta oss när du vill veta hur gröna tak kan hjälpa till att mildra konsekvenserna vid klimatförändringar.

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!