Grönytor och grönytefaktorn

Grönytor och grönytefaktorn är de hemliga vapnen inom hållbar stadsutveckling för att skapa stadsmiljöer som klarar morgondagens klimatförändringar.
Grönytefaktorn hjälper stadsplanerare och landskapsarkitekter att skapa fler grönytor i våra städer, ibland på lite oväntade ställen.

Grönytor, en förutsättning för goda livsbetingelser

Våra städer behöver fler grönytor för att bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

I arbetet med hållbar stadsutveckling så strävar därför stadsplanerare, arkitekter landskapsarkitekter och intressenter som t.ex. fastighetsförvaltare efter att skapa goda livsbetingelser för människor och djurliv i våra städer i enlighet med grönytefaktorn vid stadsplanering.

Grönytefaktorn, ett hjälpmedel inom hållbar stadsutveckling

Grönytefaktorn är ett arbets- och planeringsredskap som används för att säkerställa att det t.ex. finns en viss mängd vegetation i en miljö (det gäller både på kvartersmark och på allmän plats).

Grönytefaktorn är därmed en hjälp i ambitionen att bygga täta och yteffektiva stadskvarter men samtidigt planera för viktiga ekosystemtjänster som t.ex. hållbara dagvattenlösningar, tillräckligt med grönytor för rekreation och en inbjudande utemiljö.

  • Syftet med grönytefaktorn är att bidra till goda livsbetingelser för människor, djur och växter. Detta genom att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, god jordkvalitet och vattenbalans samt rekreativa och lämpliga friytor.
  • Grönytefaktorn är en räknemodell där kvalitativa värden skapas med hjälp av en kvantitativ formel.

Grönytefaktorn, ett hjälpmedel inom hållbar stadsutveckling

Grönytefaktorn är ett arbets- och planeringsredskap som används för att säkerställa att det t.ex. finns en viss mängd vegetation i en miljö (det gäller både på kvartersmark och på allmän plats).

Grönytefaktorn är därmed en hjälp i ambitionen att bygga täta och yteffektiva stadskvarter men samtidigt planera för viktiga ekosystemtjänster som t.ex. hållbara dagvattenlösningar, tillräckligt med grönytor för rekreation och en inbjudande utemiljö.

  • Syftet med grönytefaktorn är att bidra till goda livsbetingelser för människor, djur och växter. Detta genom att skapa bra mikroklimat och luftkvalitet, god jordkvalitet och vattenbalans samt rekreativa och lämpliga friytor.
  • Grönytefaktorn är en räknemodell där kvalitativa värden skapas med hjälp av en kvantitativ formel.

Gröna fasader och gröna tak är värdefulla grönytor i stadsmiljön

Våra städer och tätorters stadskärnor är ofta tätt bebyggda, med täta stadskvarter och en och annan park i de olika stadsdelarna.
Det finns sällan lämpliga utrymmen för att plantera träd eller andra former av planteringar på marknivå i de befintliga stadskvarteren.

För att kunna skapa nya, värdefulla grönytor som hjälper till att förbättra stadens miljö och ekosystem så måste man börja tänka om.
Det är dags att börja tänka på höjden och uppåt väggarna. På tak och på fasader, och hur dessa kan utnyttjas för att skapa nya grönytor i stadskvarter.

Att anlägga gröna fasader eller gröna tak är inte bara ett estetiskt tilltalande sätt att få in mer grönska i stadsmiljöer.
Det rustar också våra städer för att bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

 

Gröna fasader, mossväggar och gröna tak – nya grönytor i stadsmiljön

Olika varianter av gröna fasader och gröna tak kan t.ex.:

  • Bidra med unika ekosystemtjänster på platser där det annars inte finns några ytor för träd eller andra former av planteringar på marknivå
  • Förbättra luften i kvarteret, då de fungerar som gröna lungor, och bidra till att hålla ned koldioxidhalten
  • Fungerar såsom ett skydd för byggnaden och dess luftkonditionering, då de har en kylande effekt under sommaren och isolerande effekt under vintern
  • Ta hand om regnvatten

 

Greenworks arbete med grönytor

På Greenworks så vänder oss främst till stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter, fastighetsförvaltare, fastighetsägare samt andra aktörer som är involverade i hållbar stadsutveckling.
I en rad olika projekt har vi anlagt gröna fasader och gröna tak på offentliga byggnader, kommersiella fastigheter och i bostadskvarter.

Gröna fasader och gröna tak är vårt bidrag till att föra in mer grönska i våra städer för en hållbar stadsutveckling.
Vi rustar våra städer för framtiden genom att arbeta aktivt med grönytor och grönytefaktorn.

 

Läs mer om några av Greenworks tidigare spännande referensprojekt för olika arkitektkontor, fastighetsutvecklare, byggbolag, växtinredare och privatpersoner här!